Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane: 

spoločnosť MYMAME s.r.o.
so sídlom: Trenčianska 676/10, 821 08  Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 50756401 | IČ DPH: SK2120462828

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 118098/B)

a kupujúcim na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.mymame.sk.  Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť MYMAME s.r.o.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

E-mail: pre.vas@mymame.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,
P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru


tel.: 02/5827 2172, 02/5827 2104

fax: 02/5827 2170

E-mail: ba@soi.sk

Nákup a osobné údaje

Nákup tovaru je možný len prostredníctvom internetového obchodu www.mymame.sk, kde je možné vytvorenie objednávky s registráciou alebo bez nej. V prípade nákupu bez registrácie, je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt. V prípade nákupu s registráciou sa vytvorí na www.mymame.sk vlastný profil kupujúceho, pričom všetky údaje (meno, priezvisko, adresa, E-mail, telefonicky kontakt atď.) ostanú uložené pre opätovné nákupy. Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odhlásenie sa z odoberania newslettra je možné urobiť kedykoľvek.

Zaregistrovaním sa na stránke www.mymame.sk alebo odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s Nariadením Európskeho parlamentu a rady  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné  kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné elektronicky na E-mailovú adresu mymame@mymame.sk

MYMAME s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.mymame.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Samotný nákup tovaru

1.) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Ako je uvedené vyššie, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.mymame.sk, kde vytvorením objednávky s registráciou alebo bez registrácie, kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou MYMAME s.r.o. a potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov.

Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.mymame.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.

2.) Platba
Za tovar kúpený v internetovom obchode www.mymame.sk je možné zaplatiť iba bezhotovostne - prostredníctvom PayPal a platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou Stripe.

Doručovanie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby. Informácie upresňujúce doručovaniu tovaru nájdete tu v sekcii Poštovné a doprava.

Všeobecné dodacie podmienky

Spoločnosť MYMAME s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky na E-mail kupujúceho. Tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a zaplatený tovar prevziať, v opačnom prípade je spoločnosť MYMAME s.r.o. oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o  čom bude kupujúceho včas informovať.

Spoločnosť MYMAME s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou kuriérskou službou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou kuriérskou službou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.

Pri doručovaní do všetkých krajín, taxatívne vymenovaných v sekcii Doprava (Zóna 1 až Zóna 7), je tovar expedovaný iba po prijatí bezhotovostnej online platbyKupujúci má možnosť za tovar zaplatiť platobnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal.  

Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným a nesprávnym použitím výrobku resp. iného prípadu zo sekcie Reklamácia tovaru, na ktorý sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho.

Výmena tovaru

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený a nepoužívaný. K výmene je nutné spolu s tovarom zaslať aj vyplnený formulár, ktorý spolu s inštrukciami nájdete v sekcii Výmena tovaru.

Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru

K vráteniu tovaru je nutné použiť prehľadný formulár na odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ustanovením §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy. Na MYMAME.sk je možné bez udania dôvodu tovar vrátiť do 30 kalendárnych dní od prevzatia. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné doručiť tovar spolu s vyplneným formulárom na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

MYMAME s.r.o.
Velehradská 7
821 02 Bratislava

Tovar musí byť vrátený nepoškodený a nepoužívaný. Všetky potrebné inštrukcie nájdete v sekcii Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.mymame.sk je 24 mesiacov. Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Preto je k procesu reklamácie nutné vyplniť a spolu s reklamovaným tovarom zaslať prehľadný formulár. Všetky inštrukcie a informácie potrebné k priebehu reklamácie tovaru nájdete v sekcii Reklamácia tovaru.

Ceny a poplatkyCeny sú platné v čase objednávky a sú konečné - vrátane DPH. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Podľa cenníka zo sekcie Poštovné a doprava.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mymame.sk.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1. februára 2021 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.

Ako sa nechať správne pokryť
Ak chceš, aby sa tvojmu telefónu pokrytie páčilo, si na správnom mieste. Áno! Tu sa dozvieš, ako sa nechať pokryť.

V prvom rade si treba ujasniť, ktoré značky a typy telefónov sa pokryť dajú:

Apple

Modely od značiek Apple pokryjeme takmer všetky priamo z našej výroby v Bratislave. Takto vyrobené kryty odosielame čo najrýchlejšie a v zmysle sekcie Doprava.

Pri krytoch, ktorých výrobu zadávame u dodávateľa technológie v Anglicku, momentálne potrebné počítať s predĺženou dobou dodania 30-45 dní.

iPhone 5, 5S, SE (verzia 2016), 6, 6S, 7*, 7 Plus, 8*, 8 Plus, X*, Xs*, Xs Max, XR, 11*, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (verzia 2020)*, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13*, 13 mini*, 13 Pro*, 13 Pro Max*, SE (verzia 2022)*

* – dostupné iba v prevedení Tough/nárazuvzdorný
iPhone 6 Plus, 6S Plus
externá výroba dodacia doba (30-45 dní)


Samsung

Pokrytie pre smartfóny značky Samsung priamo z našej výrobenj linky je dostupné iba pre niektoré typy smartfónov. Tieto  kryty odosielame čo najrýchlejšie a v zmysle sekcie Doprava.

Väčšinu zariadení Samsung vieme pokryť iba vďaka externej výrobe. Pri krytoch, ktorých výrobu zadávame u dodávateľa technológie v Anglicku, momentálne potrebné počítať s predĺženou dobou dodania 30-45 dní.


Galaxy S6, S7, S7 Edge, S8, S9 obvyklá dodacia doba

Galaxy S8 Plus, S9 Plus, S10, S10 5G, S10 E, S10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra
Všetky dostupné iba v prevedení Tough/nárazuvzdorný

externá výroba dodacia doba (30-45 dní)

Galaxy Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Plus, Note 20, Note 20 Ultra
Všetky dostupné iba v prevedení Tough/nárazuvzdorný

externá výroba dodacia doba (30-45 dní)

Ostatné značky

Pokiaľ si majiteľom smartfónu od značky Huawei, Lenovo, Nokia, Sony Ixperia, Google pixel a podobne, je, žiaľ, viac ako pravdepodobné, že ťa pokryť nevieme. Pre našu technológiu výroby je, nateraz, nemožné zohnať materiál pre potlač iných značiek ako Apple a Samsung.


Prevedenia našich krytov

Telefón sa dá pokryť dvomi spôsobmi. Bezpečne a najsambezpečnejšie. Z našich skúseností je voľbou číslo jeden prevedenie Tough/nárazuvzdorný v matnom prevedení. Tu je stručný a prehľadný návod, ako na to:

Ako si vybrať kryt na MYMAME.sk


Všetky kryty, ktoré ponúkame, sú vyrábané nami, ručne s pomocou unikátnej technológie. Kryt sa vždy vyrába až po prijatí konkrétnej objednávky, čiže váš kryt bol naozaj robený len a len pre vás. Pokrývače vyrábame tu na Slovensku, v Bratislave. Žiadna Čína, žiadne dzeci (ak nerátame, naše, ktoré sa nám tu občas motajú pod nohami).  Sme šťastní zo všetkých pozitívnych ohlasov, že kryty su nielen krásne, ale naozaj chválite aj vysokú kvalitu! O to nám presne išlo! Ak si objednáte verziu nárazuvzdornú (TOUGH), nebojte sa, keď sa bude mobil ťažšie nasádzať do krytu, kľudne pritlačte a keď to sadne, tak pochopíte, prečo to možno šlo tak ťažko. Ide o to, že čím viac kryt priľne, tým viac chráni mobil. Mobil bude NAOZAJ na porádečku a potvrdili nám to už mnohí žúrujúci ľudia, či tá druhá riziková skupina, t.j. ľudia s malými deťmi. Že prežije každý pád! Aj opakovane. Navyše, kryty sú z recyklovateľného materiálu a to nás hreje pri srdci. Ako aj tá mašina, v ktorej ich pre vás s láskou pečieme. 

Verziu Snap aj Tough ti vieme vyrobiť v matnom či lesklom prevedení. Svoj výber budeš mať možnosť zadať pri objednávaní produktu. Tu je príklad lesklého a matného prevedenia rovnakého dizajnu.

PÁČI SA TI ČO ROBÍME?

Ďakujeme vám, milí naši. Za podporu, srandu, za to, že vás máme. Už je vás 5 913 odberateliek/odberateľov, ktorým chodia od nás tajné správy, občas výnimočná zľava a dozvedia o novinkách ako prví. Budeme sa tešiť, ak sa do tejto skupiny pridáš.