Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane: 

spoločnosť MYMAME s.r.o.
so sídlom: Trenčianska 676/10, 821 08  Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 50756401 | IČ DPH: SK2120462828

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 118098/B)

a kupujúcim na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.mymame.sk.  Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť MYMAME s.r.o.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

E-mail: pre.vas@mymame.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,
P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru


tel.: 02/5827 2172, 02/5827 2104

fax: 02/5827 2170

E-mail: ba@soi.sk

Nákup a osobné údaje

Nákup tovaru je možný len prostredníctvom internetového obchodu www.mymame.sk, kde je možné vytvorenie objednávky s registráciou alebo bez nej. V prípade nákupu bez registrácie, je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt. V prípade nákupu s registráciou sa vytvorí na www.mymame.sk vlastný profil kupujúceho, pričom všetky údaje (meno, priezvisko, adresa, E-mail, telefonicky kontakt atď.) ostanú uložené pre opätovné nákupy. Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odhlásenie sa z odoberania newslettra je možné urobiť kedykoľvek.

Zaregistrovaním sa na stránke www.mymame.sk alebo odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s Nariadením Európskeho parlamentu a rady  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné  kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné elektronicky na E-mailovú adresu mymame@mymame.sk

MYMAME s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.mymame.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Samotný nákup tovaru

1.) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Ako je uvedené vyššie, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.mymame.sk, kde vytvorením objednávky s registráciou alebo bez registrácie, kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou MYMAME s.r.o. a potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov.

Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.mymame.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.

2.) Platba
Spôsoby platby za tovar kúpený v internetovom obchode www.mymame.sk sú:

- dobierkou - platbou pri preberaní zásielky od kuriérskej spoločnosti GLS              
- bezhotovostne - prostredníctvom PayPal
- bezhotovostne - prevodom na účet; vo výnimočných prípadoch, kupujúci bude kontaktovaný predávajúcim ak bude tento spôsob platby nevyhnutný.

Doručovanie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Informácie upresňujúce doručovaniu tovaru nájdete tu v sekcii Doprava.

Všeobecné dodacie podmienky

Spoločnosť MYMAME s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky na E-mail kupujúceho. Tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a tovar prevziať (platba vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva), tovar zaplatiť a prevziať (v prípade dobierky), v opačnom prípade je spoločnosť MYMAME s.r.o. oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o  čom bude kupujúceho včas informovať.

Spoločnosť MYMAME s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou kuriérskou službou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou kuriérskou službou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.

Pri doručovaní kuriérskou službou GLS vrámci Slovenskej republiky a Českej republiky je možné za tovar zaplatiť vopred alebo na dobierku a teda pri preberaní tovaru, priamo kuriérovi v hotovosti alebo prostredníctvom prenosného platobného terminálu.

Pri doručovaní do iných krajín, taxatívne vymenovaných v sekcii Doprava (Zóna 3 - Zóna 6), nie je možné platiť pri preberaní tovaru (dobierka) doručovanom kuriérskou službou GLS. Tovar je expedovaný až po prijatí platby prostredníctvom elektronického bankovníctva. Kupujúci má možnosť za tovar zaplatiť kartou online  alebo prostredníctvom služby PayPal. V prípade prijatia objednávky, ktorá má byť doručovaná do krajín patriacich do doručovacích zón 3-6, kde bude zvolený ako spôsob platby dobierka, bude zákazník kontaktovaný predávajúcim, za účelom dojednania podmienok uzavretia kúpnej zmluvy a náhradného spôsobu platby a to prevodom na účet predávajúceho. 

Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním či nesprávnym použitím výrobku.

Výmena tovaru

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený a nepoužívaný. Vždy odporúčame kontaktovať predávajúceho dopredu E-mailom, prípadne telefonicky, neposielať tovar poštou na dobierku, takáto zásielka nebude spoločnosťou MYMAME s.r.o. prevzatá. Žiadosť o výmenu tovaru musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania.

Vrátenie tovaru

K vráteniu tovaru odporúčame použiť prehľadný formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme E-mailom).

V súlade s ustanovením §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

MYMAME s.r.o.
Velehradská 7
821 02 Bratislava

alebo môže byť doručené elektronicky na pre.vas@mymame.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať meno a  priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania a číslo bankového účtu kupujúceho. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a  nepoužívaný.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.mymame.sk je 24 mesiacov. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Faktúra môže byť priložená k  tovaru alebo zaslaná elektronicky a zároveň slúži ak dodací, reklamačný a záručný list.

Ceny a poplatkyCeny sú platné v čase objednávky a sú konečné - vrátane DPH. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Podľa cenníka zo sekcie Doprava.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mymame.sk.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1. októbra 2017 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.

Ako sa nechať správne pokryť
Ak chceš, aby sa tvojmu telefónu pokrytie páčilo, si na správnom mieste. Áno! Tu sa dozvieš, ako sa nechať pokryť.

V prvom rade si treba ujasniť, ktoré značky a typy telefónov sa pokryť dajú:

Apple
iPhone 5 | 5s | SE (verzia 2016) | 6 | 6 Plus* | 6s | 6s Plus* | 7 | 7 Plus | 8 | 8 plus | X | Xs | Xs Max | XR | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max | SE (verzia 2020)

Samsung
S6 | S7 | S7 Edge | S8 | S8 Plus* | S9 | S9 Plus* | S10* | S10 5G* | S10 E* | S10 Plus* | S20* | S20 Plus* | S20 Ultra* | Note 8* | Note 9* | Note 10* | Note 10 Plus* 
* – predĺžená dodacia doba (14-30 dní) a potrebná platba vopred

Modely od značiek Apple pokryjeme takmer všetky priamo z našej výroby. 

Pokrytie pre smartfóny značky Samsung je dostupné hlavne pre najnovšie a najžiadanejšie typy telefónov a taktiež podľa výsledkov dlhodobého predaja.


Pokiaľ si majiteľom smartfónu od značky Huawei, Lenovo, Nokia, Sony Ixperia, Google pixel a podobne, je, žiaľ, viac ako pravdepodobné, že ťa pokryť nevieme. Pre našu technológiu výroby je, nateraz, nemožné zohnať materiál pre potlač iných značiek ako Apple a Samsung.
Telefón sa dá pokryť dvomi spôsobmi. Bezpečne a najsambezpečnejšie. Z našich skúseností je voľbou číslo jeden prevedenie Tough/nárazuvzdorný v matnom prevedení. Tu je stručný a prehľadný návod, ako na to:
Návod k výberu krytu

Všetky kryty, ktoré ponúkame, sú vyrábané nami, ručne s pomocou unikátnej technológie. Kryt sa vždy vyrába až po prijatí konkrétnej objednávky, čiže váš kryt bol naozaj robený len a len pre vás. Pokrývače vyrábame tu na Slovensku, v Bratislave. Žiadna Čína, žiadne dzeci (ak nerátame, naše, ktoré sa nám tu občas motajú pod nohami).  Sme šťastní zo všetkých pozitívnych ohlasov, že kryty su nielen krásne, ale naozaj chválite aj vysokú kvalitu! O to nám presne išlo! Ak si objednáte verziu nárazuvzdornú (TOUGH), nebojte sa, keď sa bude mobil ťažšie nasádzať do krytu, kľudne pritlačte a keď to sadne, tak pochopíte, prečo to možno šlo tak ťažko. Ide o to, že čím viac kryt priľne, tým viac chráni mobil. Mobil bude NAOZAJ na porádečku a potvrdili nám to už mnohí žúrujúci ľudia, či tá druhá riziková skupina, t.j. ľudia s malými deťmi. Že prežije každý pád! Aj opakovane. Navyše, kryty sú z recyklovateľného materiálu a to nás hreje pri srdci. Ako aj tá mašina, v ktorej ich pre vás s láskou pečieme. 

Verziu Snap aj Tough ti vieme vyrobiť v matnom či lesklom prevedení. Svoj výber budeš mať možnosť zadať pri objednávaní produktu. Tu je príklad lesklého a matného prevedenia rovnakého dizajnu.