Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane: 

spoločnosť MYMAME s.r.o.
so sídlom: Trenčianska 676/10, 821 08  Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 50756401 | IČ DPH: SK2120462828

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 118098/B)

a kupujúcim na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.mymame.sk.  Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť MYMAME s.r.o.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

E-mail: pre.vas@mymame.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,
P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru


tel.: 02/5827 2172, 02/5827 2104

fax: 02/5827 2170

E-mail: ba@soi.sk

Nákup a osobné údaje

Nákup tovaru je možný len prostredníctvom internetového obchodu www.mymame.sk, kde je možné vytvorenie objednávky s registráciou alebo bez nej. V prípade nákupu bez registrácie, je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt. V prípade nákupu s registráciou sa vytvorí na www.mymame.sk vlastný profil kupujúceho, pričom všetky údaje (meno, priezvisko, adresa, E-mail, telefonicky kontakt atď.) ostanú uložené pre opätovné nákupy. Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odhlásenie sa z odoberania newslettra je možné urobiť kedykoľvek.

Zaregistrovaním sa na stránke www.mymame.sk alebo odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s Nariadením Európskeho parlamentu a rady  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné  kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné elektronicky na E-mailovú adresu mymame@mymame.sk

MYMAME s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.mymame.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Samotný nákup tovaru

1.) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Ako je uvedené vyššie, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.mymame.sk, kde vytvorením objednávky s registráciou alebo bez registrácie, kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou MYMAME s.r.o. a potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov.

Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.mymame.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.

2.) Platba
Za tovar kúpený v internetovom obchode www.mymame.sk je možné zaplatiť iba bezhotovostne - prostredníctvom PayPal a platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou Stripe.

Doručovanie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby. Informácie upresňujúce doručovaniu tovaru nájdete tu v sekcii Poštovné a doprava.

Všeobecné dodacie podmienky

Spoločnosť MYMAME s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky na E-mail kupujúceho. Tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a zaplatený tovar prevziať, v opačnom prípade je spoločnosť MYMAME s.r.o. oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o  čom bude kupujúceho včas informovať.

Spoločnosť MYMAME s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou kuriérskou službou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou kuriérskou službou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.

Pri doručovaní do všetkých krajín, taxatívne vymenovaných v sekcii Doprava (Zóna 1 až Zóna 7), je tovar expedovaný iba po prijatí bezhotovostnej online platbyKupujúci má možnosť za tovar zaplatiť platobnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal.  

Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným a nesprávnym použitím výrobku resp. iného prípadu zo sekcie Reklamácia tovaru, na ktorý sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho.

Výmena tovaru

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený a nepoužívaný. K výmene je nutné spolu s tovarom zaslať aj vyplnený formulár, ktorý spolu s inštrukciami nájdete v sekcii Výmena tovaru.

Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru

K vráteniu tovaru je nutné použiť prehľadný formulár na odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ustanovením §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy. Na MYMAME.sk je možné bez udania dôvodu tovar vrátiť do 30 kalendárnych dní od prevzatia. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné doručiť tovar spolu s vyplneným formulárom na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

MYMAME s.r.o.
Velehradská 7
821 02 Bratislava

Tovar musí byť vrátený nepoškodený a nepoužívaný. Všetky potrebné inštrukcie nájdete v sekcii Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.mymame.sk je 24 mesiacov. Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Preto je k procesu reklamácie nutné vyplniť a spolu s reklamovaným tovarom zaslať prehľadný formulár. Všetky inštrukcie a informácie potrebné k priebehu reklamácie tovaru nájdete v sekcii Reklamácia tovaru.

Ceny a poplatkyCeny sú platné v čase objednávky a sú konečné - vrátane DPH. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Podľa cenníka zo sekcie Poštovné a doprava.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mymame.sk.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1. februára 2021 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.

Ako sa nechať správne pokryť
Ak chceš, aby sa tvojmu telefónu pokrytie páčilo, si na správnom mieste. Áno! Tu sa dozvieš, ako sa nechať pokryť.

V prvom rade si treba ujasniť, ktoré značky a typy telefónov sa pokryť dajú:

Apple

Modely od značiek Apple pokryjeme takmer všetky priamo z našej výroby v Bratislave. Takto vyrobené kryty odosielame čo najrýchlejšie a v zmysle sekcie Doprava.

Pri krytoch, ktorých výrobu zadávame u dodávateľa technológie v Anglicku, momentálne potrebné počítať s predĺženou dobou dodania 21-30 dní.

iPhone zariadenie Tough matný Tough lesklý Dodacia doba
15 Pro Max 21-30 kalendárnych dní
15 Pro štandardná
15 Plus 21-30 kalendárnych dní
15 štandardná
14 Pro Max štandardná
14 Pro štandardná
14 Plus štandardná
14 štandardná
SE (verzia 2022) štandardná
13 Pro Max štandardná
13 Pro štandardná
13 Mini štandardná
13 štandardná
12 Pro Max štandardná
12 Pro štandardná
12 Mini štandardná
12 štandardná
11 Pro Max štandardná
11 Pro štandardná
11 štandardná
SE (verzia 2020) štandardná
XR štandardná
XS Max štandardná
XS štandardná
X štandardná
8 Plus štandardná
8 štandardná
7 Plus štandardná
7 štandardná
6S Plus
21-30 kalendárnych dní
6S štandardná
6 Plus
21-30 kalendárnych dní
6 štandardná
SE (verzia 2016) štandardná
5S štandardná
5 štandardná


Samsung

Pokrytie pre smartfóny značky Samsung priamo z našej výrobenj linky je dostupné iba pre niektoré typy smartfónov. Tieto kryty odosielame čo najrýchlejšie a v zmysle sekcie Doprava.

Väčšinu zariadení Samsung vieme pokryť iba vďaka externej výrobe. Pri krytoch, ktorých výrobu zadávame u dodávateľa technológie v Anglicku, momentálne potrebné počítať s predĺženou dobou dodania 21-30 dní.

Samsung zariadenie Tough matný Tough lesklý Dodacia doba
Galaxy S23 Ultra štandardná
Galaxy S23 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S23 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S22 Ultra 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S22 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S22 štandardná
Galaxy S21 FE 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S21 Ultra 5G 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S21 Plus 5G 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S21 5G 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S20 FE 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S20 Ultra 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S20 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S20 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S10 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S10 E 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S10 5G 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S10 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S9 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S9 X štandardná
Galaxy S8 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S8 21-30 kalendárnych dní
Galaxy S7 Edge štandardná
Galaxy S7 štandardná
Galaxy S6 21-30 kalendárnych dní
Galaxy Note 20 Ultra 21-30 kalendárnych dní
Galaxy Note 20 21-30 kalendárnych dní
Galaxy Note 10 Plus 21-30 kalendárnych dní
Galaxy Note 10 21-30 kalendárnych dní
Galaxy Note 9 21-30 kalendárnych dní
Galaxy Note 8 21-30 kalendárnych dní

Ostatné značky

Pokiaľ si majiteľom smartfónu od značky Huawei, Lenovo, Nokia, Sony Ixperia, Google pixel a podobne, je, žiaľ, viac ako pravdepodobné, že ťa pokryť nevieme. Pre našu technológiu výroby je, nateraz, nemožné zohnať materiál pre potlač iných značiek ako Apple a Samsung.


NAŠE KRYTY

Náš nárazuvzdorný kryt zabezpečí najsambezpečnejšie pokrytie Tvojho telefónu. Z našich skúseností je voľbou #1 jeho matné prevedenie. 

Väčšina z našich vyše 12 000 zákazníkov už vie! Naše kryty sú najlepšie. Kryt má dvojvrstvové púzdro, ktoré zabezpečí naozaj mimoriadnu ochranu Tvojho telefónu. Trvácna sublimačná potlač s krásnymi a jasnými farbami na vonkajšej polykarbonátovej škrupine je vysoko oderuvzdorná. Vnútorná čierna TPU vložka zabezpečí vysokú odolnosť proti nárazu. Dizajnové ovinutie telefónu krytom cez všetky boky bez obmedzenia prístupu k portom. Hmotnosť krytu je cca. 30g. a hrúbka 3 mm.

Tough/nárazuvzdorné prevedenie krytu MYMAME.sk


Všetky kryty, ktoré ponúkame, sú vyrábané nami, ručne s pomocou unikátnej technológie. Kryt sa vždy vyrába až po prijatí konkrétnej objednávky, čiže váš kryt bol naozaj robený len a len pre vás. Pokrývače vyrábame tu na Slovensku, v Bratislave. Žiadna Čína, žiadne dzeci (ak nerátame, naše, ktoré sa nám tu občas motajú pod nohami). Sme šťastní zo všetkých pozitívnych ohlasov, že kryty su nielen krásne, ale naozaj chválite aj vysokú kvalitu! O to nám presne išlo! Nebojte sa, keď sa bude mobil ťažšie nasádzať do krytu, kľudne pritlačte a keď to sadne, tak pochopíte, prečo to možno šlo tak ťažko. Ide o to, že čím viac kryt priľne, tým viac chráni mobil. Mobil bude NAOZAJ na porádečku a potvrdili nám to už mnohí žúrujúci ľudia, či tá druhá riziková skupina, t.j. ľudia s malými deťmi. Že prežije každý pád! Aj opakovane. Navyše, kryty sú z recyklovateľného materiálu a to nás hreje pri srdci. Ako aj tá mašina, v ktorej ich pre vás s láskou pečieme.

Kryt dokážeme vyrobiť v matnom či lesklom prevedení (pokiaľ nemá dizajn určenú iba jednu z týchto možností). Svoj výber budeš mať možnosť zadať pri objednávaní produktu. Tu je príklad lesklého a matného prevedenia rovnakého dizajnu.

 

Končíme!

Príbeh značky MYMAME končí

Ďakujeme vám, milí naši, za všetky vaše objednávky a všetko krásno, ktoré sme spolu prežili 🙏🏻❤️‍🔥

Doprajte vašim telefónom posledné pokrytie od MYMAME! Vypredávame sklad so zľavou 30–50% na všetky dizajny.